ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਗੁਲਾਬ

ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਗੁਲਾਬ

$75.00Price

ਦਰਜਨ ਗੁਲਾਬ, ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੁੱਲਦਾਨ ਵਿੱਚ. ਤਰਜੀਹੀ ਰੰਗ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲਦਾਨ ਵਿੱਚ.